środa, 17 kwietnia 2024

Regulaminy

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łebie

§ 1.

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy Obywatele.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
  1. okazać dowód osobisty,
  2. wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
 4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.
 6. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna nie może on korzystać z wypożyczalni.
 7. Czytelnik przychodzący do wypożyczalni zostawia wierzchnie okrycie i teczkę lub torbę w szatni.

§ 2.

 1. Kaucje od czytelników pobierane są w następujących przypadkach:
  1. jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem (kaucja zryczałtowana w wysokości 10zł za jedną książkę).
  2. przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek wysokość kaucji jest ustalana każdorazowo zależnie od wartości dzieła dla biblioteki.
 2. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję rezygnując z korzystania z biblioteki, winien poinformować o tym bibliotekę, co najmniej na trzy dni przed terminem wycofania.
 3. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z wypożyczalni, nie odebrana kaucja jest wpłacana na dochody budżetu państwa.

§ 3.

 1. Wypożyczać można jednorazowo 3 woluminy.
 2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 4. Biblioteka może żądać książek przed terminem ustalonym w pkt. 2 i 3, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 5. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 6. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana przez niego książka. Na prośbę czytelnika Biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek.
 7. Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni korzysta się tylko na miejscu.
 8. Dzieci do lat 15 mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych tylko za zgodą tych czytelników wyrażoną na piśmie.
 9. Wybrane książki czytelnik rejestruje u Dyżurującego bibliotekarza. Jemu też zwraca wypożyczone książki.

§ 4.

Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§ 5.

 1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik jest obowiązany ją odkupić lub za zgodą kierownika wypożyczalni dostarczyć inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki.
 3. W ostatecznym przypadku czytelnik jest obowiązany zapłacić za zgubione książki. Wysokość opłaty za zgubione książki wynosi:
  1. wartość wg aktualnej ceny rynkowej
  2. dla książek szczególnie cennych i przydatnych dla biblioteki wartość ustala kierownik biblioteki.
  Do całości odszkodowania włącza się koszt oprawy introligatorskiej, jeżeli książka taką oprawę posiadała. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

§ 6.

 1. Za przetrzymywanie książek ponad ustalony termin biblioteka pobiera opłatę zgodną z kosztem wysłania upomnienia.
 2. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń drogą prawną.
 3. Biblioteka może podać do publicznej wiadomości nazwiska osób złośliwie uchylających się od zwrotu książek.

§ 7.

Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do księgi skarg i wniosków.

§ 8.

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku (tel. 058 301 96 18).

Łeba, dnia 6 stycznia 1999r.

Zatwierdza
DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łebie
Maria Konkol


REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

WSTĘP

Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) Miejska Biblioteka Publiczna w Łebie wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług droga elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną, warunki przesyłania informacji handlowej oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Rozdział 1- Postanowienia ogólne

1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
a. Ustawa - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002r. Nr 144, poz. 1204),
b. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
c. Usługi świadczone drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
d. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
e. Usługodawca – Miejska Biblioteka Publiczna w Łebie,
f. Usługobiorca/Czytelnik - podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych.
g. Specyfikacja techniczna - zbiór informacji o systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy z tym systemem,
h. Login – ciąg znaków służących do identyfikacji użytkownika,
i. Hasło – ciąg znaków ustalanych w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do zamówionej usługi.
2. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu przy uruchamianiu usługi, przy użyciu strony WWW lub złożenie zamówienia drogą poczty elektronicznej jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

Rozdział 2 - Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną. Są to w szczególności:
1) stały dostęp do elektronicznej bazy katalogowej udostępnionej na stronie internetowej Usługodawcy (www.bibliotekaleba.pl) pod hasłem: "Katalog",
2) stały dostęp do konta czytelnika poprzez witrynę internetową Biblioteki i udostępnioną w elektronicznej bazie katalogowej opcję „Profil użytkownika", gdzie po wprowadzeniu loginu i hasła czytelnik może:
a) sprawdzić stan swojego konta,
b) samodzielnie zarezerwować wypożyczony materiał biblioteczny,
c) zamówić materiał biblioteczny,
d) zamówić prolongatę wypożyczonych przez siebie zbiorów,
3) usługi świadczone za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez czytelnika przy zapisie do Biblioteki adres elektroniczny:
a) wysyłanie upomnień wynikających z przekroczenia przez czytelnika terminu wypożyczenia materiałów bibliotecznych,
b) wysyłanie informacji o dokonaniu prolongaty terminu zwrotu wypożyczonych zbiorów,
c) wysyłanie informacji bibliograficznej,
d) wysyłanie informacji o ofercie edukacyjno-kulturalnej Biblioteki.

4) dostęp do formularzy zapytań udostępnionych na stronie internetowej Usługodawcy pod hasłem „Usługi online", gdzie czytelnik może: zadać pytanie bibliotekarzowi, zaproponować zakup zbiorów, zwrócić się z prośbą o przedłużenie terminu wypożyczonych zbiorów,

Rozdział 3 - Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Usługobiorcę.
2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
3. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:
a. Powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
b. Naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na stronie WWW przed rozpoczęciem prac.
5. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
6. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom tajemnicę komunikacji zwaną "tajemnicą telekomunikacyjną", która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, dane dotyczące i wprowadzone przez Usługobiorców tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Usługodawcy i tylko w przypadku, w którym informacje objęte "tajemnicą telekomunikacyjną" nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje objęte "tajemnicą telekomunikacyjną" mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych umową lub w przepisach prawa.
7. Informacje objęte "tajemnicą telekomunikacyjną" mogą być przetwarzane przez Usługodawcę tylko wówczas, gdy przetwarzanie ich jest przedmiotem usługi świadczonej Usługobiorcom, jest niezbędne do jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego Usługodawcy.
8. Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Usługodawcę oraz do informacji, których wymóg dostarczania Usługobiorcy wynikający z Art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca będzie realizował poprzez stronę WWW i/lub poprzez przekazywany pocztą elektroniczną.
9. Dostęp do usług świadczonych przy pomocy poczty elektronicznej Usługodawca zapewnia Usługobiorcom będący czytelnikami Biblioteki, którzy podczas zapisu do Biblioteki podali swój adres elektroniczny oraz Usługobiorcom korzystającym z formularzy zapytań udostępnionych na stronie internetowej Usługodawcy pod hasłem „Usługi online", którzy podali swoje : imię i nazwisko oraz adres elektroniczny.
10. Szczegółowe wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy składają się na Załącznik nr 1.

Rozdział 4 - Polityka Prywatności

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Miejska Biblioteka Publiczna w Łebie.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach niniejszego regulaminu.
3. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje:
1) w celu realizacji przepisów prawa, 2) w celu realizacji umowy, 3) na potrzeby działań promocyjnych i handlowych Usługodawcy.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ustępie 3 punkt 1), jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ustępie 3 punkt 2) umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych oraz zgoda Usługobiorcy wyrażona w Rozdziale 5 niniejszego regulaminu.
5. Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także udostępnione:
1) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, 2) innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
6. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców oraz wprowadzonych przez nich danych osobowych może dotyczyć:
1. Adresów e-mail,
2. Imion i Nazwisk,
3. Loginów
7. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
8. Usługobiorcom przysługuje prawo: 1) dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji elektronicznej z administratorem danych lub poprzez edycję danych konta, 2) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa, 3) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
9. W celu realizacji punktów 2) i 3) ust 8 należy skontaktować się z Administratorem danych, czyli Miejską Biblioteką Publiczną, 11 Listopada 5A, 84-360 Łeba, e-mail : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
10. Po zakończeniu korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych przez Usługodawcę, na skutek wypowiedzenia, odmowy akceptacji zmian regulaminu, dane osobowe Usługobiorcy mogą być przetwarzane w zakresie koniecznym do realizacji następujących celów:
1) dochodzenia odpowiedzialności w związku z naruszeniem przez użytkownika przepisów prawa oraz regulaminu, 2) stwierdzenia, czy korzystanie przez użytkownika z usług było zgodne z regulaminem oraz przepisami prawa, 3) dostarczania użytkownikowi materiałów marketingowych stanowiących reklamę lub promocję działalności Usługodawcy.

Rozdział 5 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1. Usługobiorca wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną, wskazanych w Rozdziale 4 pkt 6 Regulaminu, na potrzeby działań Usługodawcy określonych w Rozdziale 4 pkt 3.
2. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na zasadach wskazanych w Rozdziale 4 Regulaminu.
3. Wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny.

Rozdział 6 - Warunki zawierania i rozwiązywania umów

1. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usług od momentu zarejestrowania Usługodawcy na stronach WWW.
2. Informację promocyjną lub handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez rejestrację w systemie informatycznym Usługodawcy, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
3. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z usług świadczonych przez Usługodawcę modyfikując swoje ustawienia za pośrednictwem strony WWW lub poprzez bezpośredni kontakt pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
4. Rezygnacja, o której mowa w pkt. 3 jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Rozdział 7 - Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje mogą być składane z tytułu:
a. Niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy,
b. Niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia.
2. Reklamacja musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
3. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.
4. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające.
5. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
6. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacji, reklamacja może nie zostać uznana.

Rozdział 8 - Postanowienia przejściowe i końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964r. nr 16, poz.93 z póź. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
2. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest Sąd powszechny, właściwy dla siedziby Usługodawcy.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.04.2015 r.

Godziny otwarcia

poniedziałek 8 - 19
wtorek 8 - 19
środa 8 - 19
czwartek 8 - 19
piątek 8 - 19
sobota 10.00 - 14.00

Kontakt

siedziba:
ul. 11 Listopada 5a [mapa]
84-360 Łeba
tel. 59 866 17 23
kom. 690 623 193
NIP: 8411338650
Napisz do nas e-mail

 

 

WYSTAWY

7

13

Edukacja regionalna

plakat zajecia edukacyjne

Mapa łebian

lebianie

Przetwarzanie danych osobowych

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO). więcej

 

Ochrona danych osobowych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Łebie pełni Pani Anna Cykman.
Kontakt e-mail: anka.cykman@gmail.com

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka Narodowa Program Rozwoju Czytelnictwa Instytut Książki Legimi Academica